ANBI

De Gereformeerde kerk in Zierikzee wil zelfbewust deel zijn van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij voedt zich aan de wekelijkse kerkdiensten in haar kerkgebouw de Thomaskerk, waarin de omgang met de Levende God in liederen en gebeden geoefend wordt, en de bijbel wordt gelezen en gedeeld voor vandaag en morgen. Creativiteit en persoonlijke betrokkenheid zijn daarbij terugkerende elementen. Het omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Daarnaast loopt de gerichtheid op de vragen vanuit onze wereld en de verantwoordelijkheid naar de samenleving als een rode draad door de activiteiten.

Onze kerkelijke organisatie kent 2 onderdelen: de Kerk en de Diaconie.

Kerk:

Algemene gegevens:

Statutaire naam:Gereformeerde kerk Zierikzee
Telefoon0111-412445
RSIN/Fiscaal nummer:002.601.527
Website adres:www.thomaskerkzierikzee.nl / www.gereformeerdzierikzee.nl
E-mail:scriba@thomaskerkzierikzee.nl
Adres kerkgebouw:Thomaskerk, St. Domusstraat 35, 4301 CM Zierikzee.
Postadres scriba:Mw. T.R.M. Kakebeke-v.d. Heijden, Dulve 25, 4303 BD Zierikzee.
Bank:NL96 RBRB 0898 5155 13 (Regiobank)
NL52 INGB 0666 4139 16 (ING bank)
Kamer van Koophandel:76445089

Doelstelling/visie:
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, organisatie, toezicht, enz. De Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

Beleidsplan:
De Gereformeerde kerk Zierikzee is deel van de Protestantse Kerk in Nederland. Ze heeft ervoor gekozen om zich, omwille van een herkenbare identiteit, vooral te presenteren als “Thomaskerk Zierikzee”. Zij voedt zich aan de wekelijkse kerkdiensten, waarin de omgang met de Levende God in liederen en gebeden geoefend wordt en de bijbel wordt gelezen en gedeeld voor vandaag en morgen. Creativiteit, kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid zijn daarbij terugkerende elementen. Het omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het gemeente-zijn. Daarnaast loopt de gerichtheid op de vragen vanuit onze wereld en de verantwoordelijkheid naar de samenleving als een rode draad door de activiteiten.
In een snel veranderende samenleving zoekt onze gemeente kansen te bieden voor een leven met God, als een weg van verdieping in geloof, hoop en liefde. De reisbeschrijving put zij uit een actieve en veelzijdige omgang met de bijbel. Essentieel is de oriëntatie op Jezus Christus als de reisgenoot die de weg weet. De gemeente is een oefenplaats om volgeling te zijn met al onze talenten, beperkingen en betrokkenheid. Belangrijk is dat in de gemeente een sfeer van verdraagzaamheid heerst, zonder dat deze verflauwt tot desinteresse. De diversiteit aan geschiedenis, overtuiging en mogelijkheden die onder de gemeenteleden waar te nemen is, zien we als een uitdagende rijkdom. De ontmoeting met elkaar en de uitnodiging tot meeleven zijn hiertoe belangrijke stimulansen. Meeleven is altijd een wisselwerking, waarbij uiteraard rekening gehouden kan worden met individuele beperkingen.
Wie ontdekt hoe rijk het is dat God naar ons omziet, die wil ook zelf naar anderen omzien. Daarbij maakt het geen verschil of die anderen ook christen zijn of niet. De gemeente is daarbij als een oefenplaats om dit omzien naar elkaar te verdiepen. Een betekenisvol woord voor dit omzien is pastoraat (pastor betekent herder, ‘mijn broeders hoeder’).

Het volledige beleidsplan van onze gemeente kunt u hier lezen.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van onze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden: 1 predikant, 8 ouderlingen (waarvan 1 ouderling-scriba en 2 ouderling-kerkrentmeesters) en 5 diakenen. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Het college bestaat uit 5 leden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Zie hiervoor het document ‘Vergoedingenbeleid vrijwilligers’.

Verslag Activiteiten:
Naast de gebruikelijke activiteiten van een kerkgenootschap rondom o.a. de wekelijkse erediensten en de pastorale zorg, is er een uitgebreid programma met activiteiten. Zie hiervoor het onderdeel “Aanbod”.

Financiële verantwoording en overzicht van voorgenomen bestedingen:

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Naast de inzamelingen tijdens de erediensten wordt aan de kerkleden elk jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd om de diverse taken te kunnen uitvoeren, de zogenaamde VVB (Vaste Vrijwillige Bijdrage). De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk in de kerk vertoont een grote mate van continuïteit: de ambtsdragers en andere (pastorale) werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In het onderstaande overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.
In de 1e eerste kolom staat de begroting van het laatste volledige boekjaar.
In de 2e kolom staan de resultaten van de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten over dit boekjaar.
En in de 3e kolom staan de resultaten van het voorlaatste volledig boekjaar. In 2019 zijn de baten nagenoeg gelijk aan de begroting, maar de lasten zijn ongeveer € 3.500,= lager uitgekomen dan begroot. Er was een begroting voor 2019 met een negatief resultaat van € 2.730,=, maar door de meevallers komt de rekening 2019 uit op een positief saldo van € 807,=. Zo’n prachtig resultaat stemt tot dankbaarheid.
Aan het einde van een boekjaar maakt de boekhouder de jaarrekening. Na onderzoek door de controlecommissie wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Kerkrentmeesters. Hierna wordt de rekening ter vaststelling voorgelegd aan de Kerkenraad en de gemeente.

Thomaskerkbegroting
2019
rekening
2019
rekening
2018
BATEN   
opbrengsten uit bezittingen14.53014.60014.470
bijdragen gemeenteleden119.380119.369118.615
subsidies en bijdragen / legaten
totaal baten€ 133.910€ 133.969€ 133.085
    
LASTEN   
bestedingen pastoraat89.80088.39487.296
bestedingen kerkdiensten, catechese, etc.4.9006.5203.956
lasten kerkelijke gebouwen14.74016.36513.139
lasten overige eigendommen en inventarissen14.35012.2415.676
verplichtingen/bijdragen andere organen7.4507.2827.398
overige lasten/ vergoedingen/kerkblad2.5501.3601.394
beheer en administratie5.7504.4635.614
saldo toevoeging/onttrekking aan fondsen-3.400-4.0557.637
rentelasten/bankkosten500592475
totaal lasten€ 136.640€ 133.162€ 132.585
    
Resultaat (baten – lasten)€ -2.730€ 807 500