Aanbod

Aanbodkrant seizoen 2020- 2021

Het kruis staat in het komende seizoen centraal bij veel activiteiten van de Thomaskerk.

Het kruis is een weerbarstig teken, Jezus is er aan gestorven. Het is een martelwerktuig waar we het liefst met een grote boog omheen zouden willen lopen. Maar dat doen we nu bewust niet. We gaan juist óp dat kruispunt van de wereldgeschiedenis staan. Om erbij stil te staan wat het voor ons betekent. Wat vertellen hedendaagse theologen erover? Wat laat Johann Sebastian Bach ons ervan horen?

Een kruis aan de muur, een kruisje om de hals, een hand die een kruisvormige beweging maakt over hoofd en hart – tekens waarmee iemand ervoor uit kan komen bij God te willen horen. Hebben wij de moed om te laten zien in wie we geloven? Laten we ons meevoeren op de stroom van de tijd, die door corona in een versnelling is gekomen, of maken we op het kruispunt een bewuste keuze waar we heen zullen gaan?

Het kruis is ook buiten de kerk een veelzeggend teken. De eenvoud van de compositie – een verticale en een horizontale lijn – spreekt kunstenaars aan. Ze kunnen er van alles in zien: de dimensies van het heelal, symbool van menselijk lijden of juist van veerkracht.

Het kruis is die houten staander met dwarsbalk 2000 jaar geleden op een heuvel bij Jeruzalem. En tegelijk is het een grenzen- en tijdloos teken dat iedereen kan herkennen.

Thomaskerk, St.Domusstraat 35 – dienst zondags om 10.00 uur – www.ThomaskerkZierikzee.nl


PRESENTATIE-AVONDEN

Bijeenkomsten met lezingen en presentaties zullen worden gehouden met inachtneming van de corona-maatregelen. Het ziet er voorlopig naar uit dat ze zullen plaatsvinden in de kerkzaal. Daar zal – net als bij kerkdiensten – de anderhalvemeterregel worden gehanteerd. Daarom kan er alleen aan worden deelgenomen na reservering. Het maximum aantal deelnemers is 40. De Mattheüs Passion van Bach: “Verstaat gij wat gij hoort?” is een gezamenlijke bijeenkomst met de Gasthuiskerk die gehouden wordt in de Gasthuiskerk, kunnen maximaal 80 mensen deelnemen.

Het kruis in de kunst

Eeuwenlang is het kruis afgebeeld om te laten zien hoe Jezus zich voor ons heeft opgeofferd. Maar toen de kunst zich ging losmaken van de kerk, nam ze de vorm van het kruis mee en gaf ze er nieuwe inhoud aan. Het kruis werd symbool van menselijk lijden, van onrecht en vervolging. Of van de doorgang naar een nieuw bestaan. Of van de eenheid van het heelal: De horizontale en verticale lijnen reiken tot aan de uitersten van de werkelijkheid maar kruisen elkaar in het midden ervan.

In deze presentatie wordt zichtbaar hoe kunstenaars aan het kruis een nieuwe vorm en inhoud hebben gegeven. We maken een reis door de tijd, van graffiti in het oude Rome tot een eigentijdse kunstenaar die ergens in het huidige Rome Jezus afbeeldt als iemand die zowel gekruisigd als opgestaan is.

Donderdag 15 oktober 2020, 19.30 uur in de Thomaskerk.
Leiding: ds. Freek Schipper


Het kruis na de opstanding – De visie van Tomáš Halík

Eén van de meest gelezen theologen van dit moment is de Tsjechische priester Tomáš Halík. Hij is van huis uit niet gelovig en weet daardoor hoe hij mensen aan moet spreken die niet vertrouwd zijn met het christendom. Maar ook wie dat wel zijn weet hij te raken met zijn wijze en tegelijk gevoelige boeken.

Een daarvan is ‘Raak de wonden aan’. Het neemt zijn uitgangspunt in de ontmoeting van Thomas met Jezus die hem na zijn opstanding uitnodigt de wonden van het kruis in zijn lichaam aan te raken. Pasen is voor Halík geen happy end dat Golgotha achter zich laat. Juist de Opgestane laat zien dat hij de Gekruisigde is. We herkennen zijn wonden in de wereld van nu en in onszelf. We moeten er niet van wegkijken maar ze aanraken. Alleen dan kan er iets van verlichting, misschien zelfs genezing ontstaan.

In deze bijeenkomst wordt gezocht naar een lijn in de soms springerige gedachtegangen van Halík. Daarbij staan we telkens stil bij citaten uit het boek; Halík brengt zijn ideeën treffend onder woorden. Ook kijken we naar een deel van een vraaggesprek dat hij voor de Nederlandse televisie heeft gehouden. Om te kunnen deelnemen, is het geen voorwaarde het boek eerst gelezen te hebben.

Donderdag 14 januari 2021, 19.30 uur in de Thomaskerk.
Leiding: ds. Freek Schipper

Aanmelden via formulier >>>


Het kruis als overwinning– de visie van Reinier Sonneveld

“Ik ben gelovig opgevoed, maar het geloof glipte me later uit de vingers. Het kwam na jaren zoeken terug, langzaam, beetje bij beetje. Ik herinner me lange gesprekken met gelovige en niet-gelovige vrienden en familieleden over wat ik nu aan het hervinden was, of beter gezegd, wat mij aan het vinden was, want zo voelde het. We liepen vaak vast bij de kruisiging. Ik wist nog van vroeger dat die gebeurtenis ‘het’ moest zijn, daar moest de kern liggen, maar ik snapte het niet meer, niemand kon het me uitleggen en ik kon het zeker zelf niet uitleggen.”

Een eerlijke bekentenis van Reinier Sonneveld. Hij is opgegroeid en heeft gestudeerd in gereformeerd-vrijgemaakte kring, maar kreeg steeds meer moeite met wat daar en elders in de protestantse wereld zo centraal staat: verzoening door voldoening. Dat is de gedachte dat Jezus ons met God heeft verzoend door in onze plaats de straf te voldoen voor de zonden die God vertoornd hebben gemaakt.

Sonneveld heeft een oude christelijke traditie herontdekt waar hij veel beter mee uit de voeten kan: de Christus-Victorgedachte. Aan het kruis heeft Christus de macht van het kwade overwonnen. Hij voert ons binnen in een nieuwe werkelijkheid; hij is het positieve nieuwe opschrift boven ons leven.

In zijn boek ‘Het vergeten evangelie’ zet hij dat uiteen.

De hoofdlijn van dat boek wordt in deze bijeenkomst geschetst. Maar er wordt vooral stilgestaan bij de gedeelten over de betekenis van het kruis van Christus.

Ook kijken we naar een voordracht die Reinier Sonneveld heeft gehouden tijdens een studiedag over zijn visie.

Wie deelneemt, hoeft het boek niet eerst te hebben gekocht of gelezen.

Donderdag 18 februari 2021, 19.30 uur in de Thomaskerk.

Leiding: ds. Freek Schipper

Aanmelden via formulier >>>


De Mattheüs Passion van Bach: “Verstaat gij wat gij hoort?”

In 1829 werd in Berlijn na honderd jaar een vergeten muziekstuk uitgevoerd: de Matthäus-Passion, gecomponeerd door een zekere ‘Johann Sebastian Bach’ in 1729. Dit initiatief kwam van een groepje jonge mannen van een jaar of twintig. Eén ervan was Felix Mendelssohn Bartholdy. De jonge mannen waren tijdens de voorbereidingen buiten zichzelf en Felix riep gekscherend dat het nu een ‘jodenjong en een acteur’ moesten zijn die de mensheid‘ de grootste christelijke muziek’ zouden teruggeven. Niemand kende het werk, maar de jonge mannen hadden het door. De uitvoering was een daverend succes. Het was een ‘storm en gedrang’ zoals er nog nooit bij een religieus concert te zien was geweest. Vanaf dat moment begon de passie de wereld te veroveren en die verovering gaat nog altijd door. Wat is het geheim van deze muziek, die in maart De Wereld Draait Door nog haalde? We kennen er allemaal wel iets van. De vraag is echter of we de muziek…verstaan. De muziek behelst meer dan een muzikale weergave van het lijdensevangelie. Het is een werk vol symbolen en verwijzingen en maakt de luisteraar tot deelnemer in het verhaal. Kennis van de theologie van de 18e eeuw is onmisbaar voor het goed begrijpen van deze teksten en deze muziek. Een tipje van de sluier wordt opgelicht.

Woensdag, 3 en 17 maart, in de Gasthuiskerk.
Leiding: drs. Mar van der Veer.

Aanmelden via formulier >>>


GESPREKSGROEPEN

Voor wie samen met anderen het geloof wil verdiepen, zijn er verschillende kringen. Soms hebben die een bepaalde doelgroep op het oog, soms zijn ze er voor mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. Veel van de kringen kwamen gewoonlijk bij iemand thuis samen. Vanwege de corona-maatregelen zal per kring en gelegenheid gekeken worden wat de beste locatie is. Dat kan bijvoorbeeld een ruimte van de Thomaskerk worden waar, met anderhalve meter tussenruimte, meer mensen samen kunnen komen dan in de meeste huiskamers.

Verder is een kring van jonge volwassenen die ongeveer eens in de maand vanaf 20.00 uur bij elkaar komt. Voor meeleven met elkaar wordt ruim de tijd genomen. Daarna worden er allerlei onderwerpen besproken die te maken hebben met geloof en actualiteit. De eerste avond is op maandag 21 september.

Contactpersoon van Verder is Wieske van Bleek, mail wieskevanbleek@live.nl Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.

De Huiskring bestaat uit een aantal gemeenteleden van diverse leeftijden, beginnend bij eind veertig. Ze komen bij elkaar bij een van de leden thuis (vandaar de naam). Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ongeveer eens in de 6 weken is er een ontmoeting, van 19.30 tot 21.30 uur. Eerst is er ruimte voor een rondje ‘Hoe gaat het met je?’ Daarna wordt een onderwerp besproken om het geloof te verdiepen met het oog op het dagelijks leven. De eerste avond is op donderdag 24 september.

Contactpersoon is Theresia Koelewijn, mail info@theresiakoelewijn.nl Wil je je aansluiten bij deze groep, dan kun je dat aan haar laten weten.


Bijbelgesprekskring ‘De Kaars’ Aan deze groep wordt deelgenomen door mensen met een verstandelijke beperking, maar bij de gesprekken en activiteiten blijkt juist hoeveel mogelijkheden ze hebben.

‘De Kaars’ wordt begeleid door vrijwilligers uit verschillende kerken, want het is een oecumenische groep. De naam ‘De Kaars’ verwijst naar de ruimte waar we samenkomen: De Kaersekamer in de Kaersemakerstraat. Maar de naam wijst ook op de grote kaars die aan het begin van elke bijeenkomst wordt aangestoken. Daarmee wordt verbeeld dat Jezus in ons midden wil zijn. We gebruiken een werkboek met afbeeldingen en bijbelverhalen.

Op het moment dat dit stukje voor de Aanbodkrant geschreven wordt, is het nog onduidelijk of de kring bij elkaar mag komen, en zo ja waar dat dan veilig kan.
Met de nodige slagen om de arm noemen we de volgende data: 14 september, 19 oktober, 16 november, 21 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april (knutselavond).

De kleurrijke dienst die met ‘De Kaars’ wordt voorbereid zou dan op zondagmiddag 9 mei zijn, om 17.00 uur in de Thomaskerk.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. Schipper, tel. 412230, mail fschipper@zeelandnet.nl


CATHECHESE

Zoals in voorgaande seizoenen komen we bij elkaar in de Thomaskerk. Daar zullen we goed rekening houden met de coronamaatregelen.

Presentatie Filmproject

In het seizoen 2019-2020 hebben de jongeren van de catechesegroepen gewerkt aan een serie korte documentaires waarin ze in beeld hebben gebracht hoe mensen vorm geven aan hun geloof. Ze konden kiezen uit verschillende deelopdrachten, zoals ‘Bezoek een kerkdienst van de Christengemeente’, ‘Interview je moeder’, ‘Breng de Voedselbank en het depot met spullen voor vluchtelingen in beeld’, ‘Zoek plaatjes bij een bijbelverhaal’, ‘Interview een gemeentelid dat je niet kent’ en ‘Breng ons kerkgebouw uitnodigend in beeld’. De resultaten zijn heel verrassend. Een presentatie daarvan kon vanwege de Covid-19 in het voorjaar niet doorgaan. Nu willen we die alsnog laten plaatsvinden.

Bij de reservering hebben de jongeren, hun ouders en de geïnterviewden voorrang. Maar dan zijn er waarschijnlijk nog wel wat plaatsen over in de kerkzaal. Dus als je belangstelling hebt: geef je gewoon op.

Dinsdagavond 15 september 2020, 19.30 uur in de kerkzaal van de Thomaskerk. Opgave bij ds. Freek Schipper, tel. 0111 412230, mail fschipper@zeelandnet.nl


Jongerengroepen

Dit seizoen komen we 9 keer bij elkaar – dat is goed te overzien, hè? We bespreken heel uiteenlopende onderwerpen. Een paar voorbeelden:

  • Valt het idee ‘schepping’ te combineren met het idee ‘evolutie’?
  • Moet er strenger gestraft worden in Nederland? en wat is daar dan het doel van?
  • Hoe vrij ben je om te vrijen? (ook als je zelf geen relatie hebt, goed om eens over na te denken)
  • Heb je de kerk nodig om te geloven?
  • Films over het leven van Jezus

We komen bij elkaar op de dinsdagavonden 29 september, 13 oktober, 3 en 24 november, 15 december, 19 januari, 9 februari, 2 en 23 maart.
Wie net begonnen is aan de eerste of tweede klas van de middelbare school, is om 19.00 uur welkom; wie al verder is, om 20.00 uur.

Kun je niet komen of wil je overleggen over groep en tijd, neem dan contact op met ds. Schipper (tel. 412230).


GROOTHUISBEZOEK

Groothuisbezoeken zijn bijeenkomsten waar je andere gemeenteleden kunt ontmoeten. Normaal gesproken bij een van hen thuis. Maar nu zal gekeken worden of een ruimte van de kerk geen betere locatie is.

Het onderwerp sluit aan bij het jaarthema. Hebben we iets in huis wat laat zien dat het geloof een rol speelt in ons leven? Een beeldje, een tegeltje, een schilderij, een kruisje aan de muur, het bijbeltje van oma? We nemen (een foto van) het voorwerp mee en vertellen elkaar het verhaal dat erbij hoort.

De groothuisbezoeken worden gehouden in februari en maart. Er zullen uitnodigingen verspreid worden waarin meer staat over data, tijden en plaatsen van samenkomst.

Aanmelden via formulier >>>


OP HET KRUISPUNT

Een activiteit voor mensen die met hoofd en handen bezig willen zijn.
Creatief met het jaarthema KRUIS.

Elke deelnemer gaat een werkstuk maken over dit thema. Het idee is, dat op een feestelijke zondag alle werkstukken gepresenteerd worden. Aan de fotogroep van de kerk zal worden gevraagd om foto’s van de werkstukken te maken en tenslotte wordt een fotoboek samengesteld. Wanneer de eerste bijeenkomst gehouden kan worden, is nog niet duidelijk. Op dit moment gaan we uit van voorjaar 2021. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt besproken hoe we een en ander praktisch gaan uitvoeren. Het kan zijn dat daarna individuele hulp wordt gegeven via e mail of telefoon. Maar misschien kunnen we elkaar tegen die tijd weer gewoon ontmoeten… Geef uw creatieve kant een kans en geef u op!

Coby Bakker & Theresia Koelewijn

Aanmelden via formulier >>>


TIJD VOOR THEE

“Tijd voor Thee” lukt alleen maar als we weer rond tafeltjes kunnen aanschuiven om met elkaar te delen wat ons bezig houdt. Zolang anderhalve meter afstand de norm is en onze leeftijd een extra risico is, stellen we het nog een poosje uit om samen te komen. In betere tijden gebruiken we de Nieuwsbrief om aan te geven wanneer we kunnen starten.

VOGELEN

Grote Kruisbek, deze vogel zullen we niet zien, maar ook dit seizoen willen we de traditie als het mogelijk is voortzetten. Het is altijd weer leuk en verrassend welke vogels we te zien krijgen. We gaan dit doen op een ochtend van 9 tot ca 12 uur. We hopen veel trekvogels te zien die vanuit het noorden naar het zuiden trekken en hier nog even komen foerageren.

Mocht het in verband met het coronavirus niet mogelijk zijn met elkaar in de auto te zitten, dan willen we een presentatie over vogels verzorgen in de Thomaskerk.

Op zaterdag 24 oktober gaan we vogels kijken.
Wil je mee, vul dan de kaart in.

Aanmelden via formulier >>>


SAMEN ETEN

Het afgelopen seizoen hebben we ervaren hoe het is om minimaal contact met elkaar te hebben. Juist het samen eten is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. We hopen van harte dat dit op kleinschalige wijze dit jaar weer mogelijk is. Doet u /doe jij ook weer mee?

U kunt op de antwoordkaart aangeven met hoeveel personen u bij iemand anders wilt eten of thuis wilt ontvangen.

Aanmelden via formulier >>>


WANDELEN IN DE VROEGE MORGEN

Ook dit jaar hebben we weer een wandeling gepland in de vroege morgen, als het eerste zonlicht de aarde verwarmt en de natuur langzaam ontwaakt. Samen op pad, om te genieten van de omgeving en impressies met elkaar te delen. Wilt u mee wandelen en mee beleven geeft u zich dan op.

De wandeling vindt plaats op zaterdag 28 november.

Aanmelden via formulier >>>


STILTEWANDELING

Dit seizoen willen we weer gaan wandelen in stilte om samen te genieten onder het licht van de volle maan.
We komen bij elkaar in Strandpaviljoen de Buurman van Janneke en Leon op het strand van Westerschouwen. Eerst genieten we van een kopje koffie of thee. Daarna vertrekken we in stilte om te genieten van een rustige wandeling over strand en door de boswachterij. Bij terugkomst komen we in stilte binnen en luisteren we naar meditatieve muziek. Onder het genot van een kop soep, kunnen we onze ervaringen delen, daarna is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten. Er zal een pot staan om de kosten te dekken.
Na aanmelding krijgt u nog bericht over de aanvangstijd.

Vrijdag 29 januari 2021. Op stap

Aanmelden via formulier >>>


OP STAP MET EEN VERHAAL

In de dagen voor Pinksteren gaan we weer op stap met een verhaal. In verschillende bijbelverhalen komen we mensen tegen die keuzes moeten maken. Kruispunten in mensenlevens. Speelt het geloof daar een rol in en hoe is dat bij jezelf? In een zo’n verhaal gaan we ons al wandelend verdiepen.

Woensdag 19 mei 2021, 19 uur, Thomaskerk.

Bij slecht weer krijgt u van te voren bericht over een nieuwe datum.

Aanmelden via formulier >>>


Seizoenkalender

(Van de activiteiten in de Seizoenkalender staat alleen de eerste datum vermeld!)

14 sep. Bijbelgespreksgroep “De Kaars”
15 sep. Catechese 19 sep.
Start Jeugdclub
21 sep. Gespreksgroep Verder
24 sep. De Huiskring
29 sep. Jongerengroepen
3 okt. Pannenkoeken middag
15 okt. Het kruis in de kunst
24 okt. Vogelen*
20 nov. Sirkelslag Kids
26 nov. Kerstspel oefenen
28 nov. Wandelen in de vroege morgen*
6 dec. Kerstspel oefenen
12 dec. Kerstspel decor schilderen
13 dec. Kerstspel oefenen
19 dec. Kerstspel oefenen
14 jan. Het Kruis na de opstanding*
29 jan. Stiltewandeling*
18 feb. Het kruis als overwinning*
5 feb. Sirkelslag Young
27 feb. Verhalenmiddag
3 mrt. De Mattheüs Passion van Bach*
17 mrt. De Mattheüs Passion van Bach*
27 mrt. Palmpasenstokken maken
3 apr. PaasChallenge
14 apr. Kinderleerhuis
17 apr. Avondmaalsbrood bakken
9 mei. Kleurrijke dienst
19 mei. Op stap met een verhaal*
25 jun. Zomers eindfeest
4 jul. Overstapdienst

Aanmelden via formulier >>>