Algemene informatie

De meeste kerkdiensten vinden plaats op zondag, de eerste dag van de week, omdat het op die dag was dat Jezus opstond uit de dood. We komen bij elkaar om te vieren, omdat er alle reden is om ons feestelijk te brengen hoe God naar mensen omziet. En hoe wij mens mogen zijn in het spoor van Jezus. Hij heeft met zijn levensstijl zichtbaar gemaakt hoe God zijn schepping trouw blijft. We leggen aan God en aan elkaar voor wat we op het hart hebben. We luisteren naar de Bijbel, Gods Woord voor ons leven, en naar de uitleg daarvan. Na de ontmoeting met die boodschap van trouw, in taal en teken gaan we terug naar onze plaats in de wereld.

Doop

Bij de doop vieren we hoe God zich met een mensenkind wil verbinden. Het water op het voorhoofd is teken van vergeving en leven, ons door God aangereikt nog voor wij voor hem kunnen kiezen. Meestal wordt de doop bediend aan jonge kinderen, maar ook wie op latere leeftijd de weg van Jezus wil gaan, kan gedoopt worden.

Omdat bij de doop een rijke inhoud en oprechte beloften van God en mensen horen, vragen we ook iets van doopouders: minstens een van beide dient belijdenis te hebben gedaan of dat alsnog te doen in de dienst waarin het kind gedoopt wordt.

Er zijn geen vaste doopzondagen. In overleg met de predikant wordt de datum vastgesteld. En de dienst wordt samen met hem voorbereid.

De Maaltijd van de Heer

Jezus heeft de Maaltijd aan zijn leerlingen gegeven om te gedenken hoe zijn leven een nieuwe toekomst brengt.

In onze gemeente vieren we de Maaltijd van de Heer (het Heilig Avondmaal) vijf maal per jaar in de ochtenddienst. Dit gebeurt dan terwijl men in de bank zit. Op Witte Donderdag wordt de Maaltijd gevierd in een grote kring.

Allen die de Heer liefhebben zijn tot Maaltijd genodigd. Ook kinderen en gasten zijn van harte welkom. Bij het jaarlijkse Kinderleerhuis krijgen de kinderen uitleg over het Avondmaal.

In speciale gevallen (bijvoorbeeld bij ziekte of kwetsbare gezondheid) bestaat de mogelijkheid thuis het Avondmaal te vieren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de predikant.

Enkele malen per jaar vinden, in samenwerking met de Hervormde Gemeente en de Chr. Gereformeerde kerk, gezamenlijke vieringen van het Avondmaal plaats in zorgcentrum Borrendamme en zorgcentrum De Wieken.

Huwelijksbevestiging

Twee mensen komen na hun huwelijkssluiting op het gemeentehuis naar de kerk, omdat ze niet alleen voor elkaar gekozen hebben maar zich ook zelf gekozen weten.

Ook twee mannen of twee vrouwen die in liefde en trouw een verbintenis voor het leven aangaan, kunnen daarop de zegen van God ontvangen.

Neem bijtijds contact op met de predikant om de dienst samen voor te bereiden.

Belijdenisdienst

De Thomaskerk kent nauwelijks meer de traditie van een belijdenisdienst als afsluiting van enkele jaren jongerencatechese. Mensen maken vaak op wat latere leeftijd een bewuste keuze voor God. Een manier om die te bevestigen en openlijk te vieren is dan het doen van belijdenis: in een kerkdienst uitkomen voor het geloof en ‘ja’ zeggen tegen God. Als er meer mensen zijn, die zich daarop willen voorbereiden, kan er een groepje gevormd worden. In een aantal bijeenkomsten staan geloofsonderwerpen centraal; in een of twee slotgesprekken wordt de dienst ingevuld.

Heb je hier belangstelling voor, neem dan contact op met de predikant.

Dienst van Woord en Gebed na een overlijden

Voordat iemand begraven of gecremeerd wordt, komen we bijeen om troost te zoeken en God te danken voor wat ons in het leven van deze mens geschonken is.

Vaak – maar niet altijd – vindt een eerste overleg plaats in het contact tussen de begrafenisondernemer en de predikant. In een persoonlijk gesprek ontmoeten predikant en familie elkaar. Gevoelens en verhalen worden gedeeld; de dienst wordt voorbereid. Wie er een predikant bij betrekt, weet dat die God en zijn Woord troostend ter sprake zal brengen. Maar dat hoeft zeker niet ten koste te gaan van de eigen bijdrage van de familie.

De dienst kan plaatsvinden in de Thomaskerk, maar ook elders, bijvoorbeeld in een aula.

Enkele van de diensten in de loop van het kerkelijk jaar

Dienst met kinderkerstspel

Op de vierde zondag van Advent staat de dienst in het teken van een kerstspel dat de kinderen hebben ingestudeerd. Het thema sluit vaak op een speelse manier aan bij het jaarthema.

Oecumenische en gezamenlijke diensten

De Volkskerstzangdienst en de Oecumenische dienst in de Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen worden georganiseerd door het Platform voor de Kerken in Zierikzee. Ze vinden plaats in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Die kerk hoort niet meer bij een plaatselijke gemeente en is een soort stadsgehoorzaal geworden, maar er kunnen nog steeds kerkdiensten worden gehouden.

De diensten op Oudejaarsavond en op Hemelvaartsdag worden gehouden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de gewone Hervormde Gemeente en de Thomaskerk. In overleg vinden er in de loop van het jaar ook andere gezamenlijke diensten plaats.

Diensten in de Stille Week

De diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (de paaswake) vormen een eenheid. Ze hebben vaak een overkoepelende thematiek en vormgeving. De liturgieën staan in een speciaal boekje. De liturgiecommissie bereidt deze diensten voor.

Kleurrijke dienst

Op een zondagmiddag in het voorjaar wordt een dienst gehouden waarbij de belangrijkste doelgroep mensen met een verstandelijke beperking zijn. De dienst wordt voorbereid met bijbelgespreksgroep De Kaars. Ook het Platform voor de Kerken en de Gasthuiskerk (gewone gemeente) zijn bij deze dienst betrokken.

Nieuwe Kerkvieringen

Drie keer per jaar vindt er in de Nieuwe Kerk een dienst plaats die anders dan anders is. Die is goed toegankelijk voor jonge mensen en voor wie niet vertrouwd is met kerk en geloof. Maar in de praktijk blijkt dat ook anderen zich aangesproken voelen. Er treden bands of koren op. De preek is kort of bestaat uit een serie ‘doordenkers’. Er wordt veel gebruik gemaakt van audiovisuele middelen en popmuziek-met-diepgang. De werkgroep Nieuwe Kerkvieringen zorgt voor de voorbereiding.

Overstapdienst

Eind juni, begin juli nemen achtstegroepers afscheid van de kinderdienst en worden ze uitgenodigd om – na de zomer – deel te nemen aan de jongerencatechese. In de overstapdienst wordt ook stilgestaan bij andere veranderingen in hun leven, zoals de uitdagingen van de middelbare schooltijd. De dienst heeft een speels karakter en wordt voorbereid met de overstappers.

Startdienst

Op de startdag wordt het nieuwe seizoen feestelijk ingeluid, meestal wordt op de derde zondag van september. Het nieuwe jaarthema wordt bekendgemaakt. Niet alleen de dienst staat in het teken daarvan; ook workshops en andere activiteiten die op de startdag plaatsvinden. Een werkgroep neemt de organisatie op zich.

Bevestiging van ambtsdragers

Wie diaken, ouderling of ouderling-kerkrentmeester worden, ontvangen een zegen bij de bevestiging in het ambt. De dienst wordt samen met hen voorbereid en vindt meestal plaats op de laatste zondag van september.

Gedachtenisdienst

Als een gemeentelid is overleden, wordt een kruisje met zijn of haar naam bevestigd op het zogeheten gedachteniskleed. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november, wordt dit kleed naast de preekstoel gehangen. De namen worden een voor een uitgesproken, een kaars wordt aangestoken, het kruisje wordt overhandigd samen met een roos. Daarna is er voor ieder die dat wil, de gelegenheid om een lichtje aan te steken bij het gedenken van anderen die zijn overleden. Zo scheppen we ruimte voor verdriet, maar ook voor de troost dat God nog intenser denkt aan wie ons ontvallen zijn dan dat wij dat doen.